Ulike verdivurderingsmetoder

Ulike verdivurderingsmetoder
Tjenester

En verdivurderingsmetode er en måte å bestemme verdien på en virksomhet, og grovt sett kan vi dele metodene opp i to – den balansebaserte og den inntjeningsbaserte metoden.

Det finnes flere virksomhetskonsulenter og firmaer som tilbyr verdsettelsestjenester, som for eksempel nielsenvaluation.no, og alle benytter seg av i hvert fall to metoder for å fastsette en verdi i et selskap. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på de to metodene, slik at du kan lære mer om hva som karakteriserer både den balansebaserte og den inntjeningsbaserte metoden.

Den balanserte metoden

Når man snakker om balansebaserte metoder, så er dette en felles betegnelse for ulike verdivurderingsmetoder man bruker for å fastsette verdien av selskapets eller bedriftens eiendeler. I denne vurderingen trekkes gjeld og eventuell restskatt/utsatt skatt fra, hvis dette er relevant for verdivurderingen. Hvis du får foretatt en verdivurdering på denne måten, vil de som tilbyr en profesjonell og upartisk verdsettelse av firmaet ditt fokusere på de verdiene selskapet har bygget opp gjennom det de har oppnådd.

Den balansebaserte metoden er som sagt en fellesbetegnelse for flere ulike metoder, og de mest vanligste er å ta utgangspunkt i

• bokført egenkapital

• substansverdi

• likvidasjonsverdi (realisasjonsverdi)

Den inntjeningsbaserte metoden

Den andre hovedmetoden er den inntjeningsbaserte metoden. Dette er en fellesbetegnelse for flere ulike verdivurderingsmetoder som ikke konsentrerer seg like mye om hva det eventuelle selskapet har av allerede akkumulerte verdier, som tilfellet er med den balanserte metoden. Den inntjeningsbaserte metoden fokuserer heller mer på hva selskapet som helhet kan forventes å kunne skape av omsetning og inntjening i fremtiden. I likhet med den balanserte metoden, så er den inntjeningsbaserte metoden som sagt også en fellesbetegnelse som dekker over flere metoder, hvor de mest alminnelige er

• multipler / relative metoder (P / E-metoden, etc.)

• kontantstrømbaserte modeller (DCF),

• normalresultatmetoden/ normalisert kontantstrøm

De inntjeningsbaserte metodene er de mest alminnelige metodene, og blir nesten alltid brukt hvis selskapet ikke skal avvikles, men fortsette driften.

Den balanserte metoden er derimot mest alminnelig når et selskap skal avvikles, i tillegg til i bransjer som har aktive annenhåndsmarkeder. Dette kan for eksempel være shipping, finans og eiendom.

Hvorfor velge en uavhengig part til verdivurderingen

Selskapet kan selv vurdere hva selskapet er verdt, men det kan være flere gode grunner til å velge en upartisk verdivurdering. Ved å velge en uavhengig tredjepart til å verdsette selskapet sitt, kan det bidra til økt sikkerhet for den selgende og ikke minst den kjøpende part. Det er ingen tvil om at begge parter kan ha interesse i å påvirke verdisettelsen i den ene eller den andre retningen, men med et uhildet syn på prissettingen unngår både du og den potensielle kjøperen eventuell mistro ved hele verdivurderingen.

Mer Tjenester